10. výročí založení AICO – Mezinárodní organizace olympijských sběratelů

HISTORIE AICO

Společnost AICO byla formálně založena 22. května 2014 na setkání zástupců 19 klubů olympijských sběratelů ze 17 zemí, které se konalo v olympijském muzeu v Lausanne.

Počátky AICO však sahají až do roku 1984, kdy byla na žádost a s podporou MOV založena Mezinárodní filatelistická organizace FIPO a o několik let později, kdy MOV založil Mezinárodní federaci de Memorabilia Olympique (FIMO) a Internationale de Numismatique Olympique (FINO). MOV tyto organizace nejen založil, a co bylo po mnoho let velmi důležité, pověření pracovníci MOV je také přímo kontrolovali a spravovali. Tehdejší prezident MOV byl prezidentem každé organizace. MOV také zřídil Komisi MOV pro filatelii, numismatiku a memorabilia, aby tím podpořil rozvoj aktivit v oblasti olympijského sběratelství a činností těchto tří organizací. Ve stejném roce MOV také podpořil jednotlivé NOV, aby učinily totéž s místními sběratelskými kluby V důsledku toho je dnes řada olympijských sběratelských klubů úzce integrována s jejich NOV.

AICO je ve skutečnosti pokračováním organizací zřízených a spravovaných MOV, ale v jiné podobě, aby odrážela zejména tyto změněné okolnosti:

  • MOV v roce 2009 dospěla k názoru, že s vývojem v oblasti správy a řízení společností již není vhodné, aby MOV přímo kontroloval činnost sběratelských organizací. Dřívější ujednání vystavilo MOV riziku v tom smyslu, že měl právní odpovědnost, ale neměl účinnou každodenní kontrolu nad kluby, které byly členy FIPO/FINO/FIMO, zatímco členům klubů byl zároveň odepřen jakýkoli vstup do politiky a správy organizace, které je měly zastupovat.
  • Zánik organizací FIMO a FINO v 90. letech a tím nedostatek vedení a propagace sběratelství v těchto klíčových oblastech.
  • Zakládání klubů, které pokrývaly všechny aspekty olympijského sběratelství a které nebyly omezeny na jednu konkrétní oblast, např. filatelii.
  • Žádosti od mnoha klubů přidružených k FIPO k objasnění role a odpovědnosti FIPO.

S ohledem na tyto okolnosti MOV v roce 2010 rozhodl, že FIPO by měla zaniknout (FIMO a FINO již přestaly fungovat). MOV nechtěl ponechat vakuum ve smyslu formální organizace pro zastupování olympijských sběratelů a proto zřídil mezinárodní pracovní skupinu vysokých představitelů řady olympijských sběratelských klubů. Úkolem této skupiny bylo, aby MOV poskytovala rady ohledně toho, zda a v jaké formě by měly být mezinárodní organizací pro zastupování olympijských sběratelů, tj. zda a v jaké formě by měla být FIPO nahrazena.

Pracovní skupina byla původně složena z klubů, které byly členy FIPO. První zpráva pracovní skupiny jednomyslně doporučila vznik nové mezinárodní organizace, a ta aby pokrývala všechny oblasti olympijského sběratelství, nejen filatelii. Proto navržený název – ASSOCIATION INTERNATIONALE DES COLLECTIONNEURS OLYMPIQUE, AICO. Zpráva uvádí, že sběratelé by měli být odpovědní za svou vlastní organizaci, ale že úzký, zdokumentovaný vztah s MOV bude rozhodující pro úspěch navrhované nové organizace. Byl připraven návrh ústavy a zpráva předložena MOV.

MOV zaslal kopii zprávy všem olympijským sběratelským klubům, s nimiž měl formální styky a vyžádal si jejich připomínky – šlo o stávající členy FIPO a malý počet klubů zabývajících se memorabilií a numismatikou. Všichni podpořili hlavní doporučení zprávy, ale uvedli řadu připomínek/návrhů ke konkrétním ustanovením. Tyto odpovědi vzala v úvahu pracovní skupina, která předložila MOV závěrečnou zprávu. MOV poté zaslal upravenou Závěrečnou zprávu klubům a požádal je, zda by do takové organizace, pokud by byla založena, vstoupily. Všech 19 klubů odpovědělo kladně.

Závěrečnou zprávu poté zvážila Komise MOV pro filatelii, numismatiku a memorabilia, která ji schválila a doporučila MOV, aby podpořil vytvoření AICO. Návrh ústavy AICO byl poté přezkoumán právním oddělením MOV, aby se ujistil, že je v souladu s Olympijskou chartou a švýcarským právem, a po drobné úpravě byl schválen za předpokladu, že AICO podepíše s MOV Memorandum o porozumění, které by upřesnilo povahu vztahu mezi AICO a MOV. To bylo v souladu s doporučením pracovní skupiny, aby zásadní vztah s MOV byl zdokumentován.

MOV poté pozval zástupce 19 klubů olympijských sběratelů, které byly zapojeny do procesu, aby se zúčastnili schůzky v Lausanne, hlasovali o formálním vytvoření AICO, zvolili svůj první výkonný výbor a podepsali Memorandum s MOV. Veškerou administrativu a náklady této schůzky nesl MOV.

Výkonná rada AICO jako svou první prioritu požádala MOV o status „uznané organizace“ od MOV. Tento status byl udělen 8. prosince 2015.

Společnost OLYMPSPORT se pod vedením tehdejšího předsedy Jardy Petráska aktivně účastnila tvorby všech dokumentů a je jednou ze zakládajících společnosti AICO.

Dle materiálu AICO zpracoval: Josef Kočí